نظارت:


شرکت هنرمهندسی قرن با دارا بودن کادر هنری و مهندسی، توانایی نظارت بر پروژه های مختلف در ارتباط با فعالیت شرکت را به نحوی شایسته دارا میباشد.
پروژه هایی در اشل های کوچک و بزرگ در تهران، شهرستان ها و دیگر نقاط جهان. همچنین کادر فنی شرکت هنر مهندسی قرن آماده است تا در گروهی شخصی با دیگر مشاوران، طراحان و سازندگان همکاری تنگاتنگی را داشته باشد.
  • مینیاتور،طراحی صنعتی،معماری،افتخاری،گرافیکی،معماری
  • نظارت،معماری،طراحی،اجرا،پشتیبانی،معمار،افتخاری،خانه،دام،کره
  • نظارت،معماری،طراحی،اجرا،پشتیبانی،معمار،افتخاری،خانه،دام،کره
  • نظارت،معماری،طراحی،اجرا،پشتیبانی،معمار،افتخاری،خانه،دام،کره
  • نظارت،معماری،طراحی،اجرا،پشتیبانی،معمار،افتخاری،خانه،دام،کره
  • نظارت،معماری،طراحی،اجرا،پشتیبانی،معمار،افتخاری،خانه،دام،کره
  • نظارت،معماری،طراحی،اجرا،پشتیبانی،معمار،افتخاری،خانه،دام،کره